سیستم عامل (جلد اوّل) سال دوّم کامپیوتر ( تمامی سوالات )
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳  کلمات کلیدی: سیستم عامل (جلد اوّل) سال دوّم کامپیوتر ، سیستم عامل 1

سیستم عامل (جلد اوّل) سال دوّم کامپیوتر ( تمامی سوالات )

**برای مشاهده به ادامه مطلب بروید


سیستم عامل (جلد اوّل) سال دوّم کامپیوتر – هنرستان فنی و حرفه ای شهید مصطفی خمینی شهرستان بافت

 

1

نرم افزاری که برای مدیریت و کنترل عملیات کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد ................................ نام دارد.(5/0نمره)

2

نرم افزار IE یک نرم افزار ........................... است. (5/0نمره)

3

فایل های راه انداز سیستم عامل دارای چه صفتی می باشد؟(5/0نمره)

4

پسوند فایل های گرافیکی را نام ببرید (2 نمونه)؟(5/0نمره)

5

برای تغییر زبان صفحه کلید باید کلید ............... را فشار دهیم(5/0نمره)

الف)alt + shift                                                                      ب) alt + ctrl

ج)shift + tab                                                                       د)ctrl + tab

6

کلید میانبر select all کدام گزینه است؟(5/0نمره)

الف)shift + a                                                                        ب)ctrl + a

ج)shift + s                                                                            د)ctrl+ s

7

برای ورود به پنجره اعلان فرمان از طریق گزینه run کدام دستور به کار می رود؟(5/0نمره)

الف) cmd                               ب) Command                    ج) cmp                   د) prompt

8

درکادر محاوره ای مشخصات درایو، علامت دار کردن Compress drive to save disk space به چه معناست؟(5/0نمره)

الف) فایل های موجود در سطح درایو با قالب NTFS به صورت فشرده نگهداری می شوند.

ب) فایل های موجود در سطح درایو با قالبFAT به صورت فشرده نگهداری می شوند.

ج) بخش جستجوی فایل های سیستم عامل، فایل های درایو مربوطه را برای دسترسی سریع و یافتن آن ها شاخص گذاری می کند

د) فضای باقیمانده درایو را فشرده می کند

9

توضیحی کوتاه که لحظه ای پس از ثابت ماندن اشاره گر روی گزینه های انتخابی به نمایش در می آید چه نام دارد؟(5/0نمره)

الف)Tooltip                          ب)Icon                  ج)Properties                                      د)Description

10

الف - اینترنت چیست؟ ب – دو نمونه از خدمات اینترنت را نام ببرید.(1نمره)

11

کاربرد و امکانات Disk Cleanup را توضیح دهید.(5/1 نمره)

12

کاربرد میانبرShortcut در سیستم عامل ویندوز چیست؟(1نمره)

13

گزینه های علامت گذاری شده را توضیح دهید.(5/2 نمره)

 

 

 

 

                   

 

14

الف - مشکل پراکندگی روی دیسک چیست؟ ب-  مشکل پراکندگی، در ویندوز XP با چه ابزاری  برطرف می شود؟(1 نمره)

15

دستور های مقابل در اعلان دستور را به اختصار شرح دهید؟(2 نمره)      الف)dir    ب)md      ج)del    د)rename

16

MBR چیست؟(1 نمره)

17

دو روش متداول اتصال به اینترنت را نام ببرید؟(5/1 نمره)

18

تفاوت کارکرد گزینه save  و save as را  در برنامه های ویندوز XP بنویسید؟(1)

19

الف - انواع سیستم فایل قابل استفاده در ویندوز XP را نام ببرید. ب – شرکت مایکروسافت کدام یک را توصیه می کند و دلایل آن را نام ببرید. (2 نمره)

20

روش پنهان ساختن یک پرونده را شرح دهید؟ (5/0)

21

برای دیدن آیتم های درون پنجره مرورگر ویندوز XPبه همراه جزئیاتی نظیر حجم، نوع و … آنها چکار باید کرد؟ (5/0 نمره)

 

توجه:نمره کل بر 5 تقسیم خواهد شد.                    موفق و پیروز باشید.

 

 

 

سیستم عامل شهرستان بم طراح : حمیددریجانی

سوالات تستی1-  کدامیک از نرم افزارهای زیر سیستمی هستند .

    الف – نرم افزارهای واژه پرداز   ب – سیستم عامل ها   ج -  نرم افزارهای گرافیکی    د  -  نرم افزارهای صفحه گسترده

    2-  رابط بین کاربر و سخت افزار چه نام دارد . .

    الف –Ram                         ب   - Rom                   ج   -  صفحه گسترده          د -  سیستم عامل  

    3-  کدامیک از گزینه های زیر جزء دستگاه های ورودی نمی باشد   .

    الف  - Mouse                     ب - Keyboard              ج - Speaker                 د -  Scanner

    4-نوارباریکی که در پائین صفحه دسک تاپ ظاهر می شود چه نام دارد .

    الف -  نوارعنوان             ب-  نوار وظیفه            ج  -     نوارابزار   د -  نوارمنو

5-       برای انجام تنظیمات سیستمی از چه گزینه ای استفاده می شود .

الف -  نوارعنوان            ب-  نوار وظیفه            ج-  My computer    د-  My Document 

6-        معادل انگلیسی نوار عنوان چه نام دارد .

 الف-  Title Bar           ب-  Tool Bar            ج-  Menu Bar         د-  Scroll Bar

7-       کدامیک از پنجره های زیر ساختار درختی پوشه ها را نشان می دهد .

الف-  Recycle Bin       ب-  Control Panel     ج-  Windows Explorer     د-  هیچکدام

8-       برای نمایش انواع نوارهای ابزار از کدام منو استفاده می شود .

الف-  View                  ب-  File                     ج-  Edit                  د-  Tools

9-       برای به حداقل رساندن ابعاد یک پنجره از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Maximize           ب-  Minimize            ج-  Close               د-  Restore

10-ترکیب کدامیک از فرمانهای زیر باعث انتقال فایل ها یا پوشه ها می شود .

الف-  Copyوpaste         ب-  CutوDelete         ج-  Cutوpaste         د-  CopyوCut

11-برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Refresh               ب-  Restore              ج-  Create               د-  Delete

12-برای انتخاب چند آیکن جدا از هم از کدام کلید استفاده  می شود .

الف-  Alt                      ب- Ctrl                     ج-  Shift                  د-  Tab

    13-کدامیک از گزینه های زیر جزء حافظه های جانبی نیستند .

الف -  Ram                    ب-  DVD          ج-  Flash                           د-  Drive  C:

14-برای مرتب کردن افقی پنجره ها از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Minimize All Windows          ب-  Tile Windows Vertically

ج-     Tile Windows HorizonTally      د-  Cascade Windows

15-با کدامیک از روشهای زیر می توان برنامه ها را اجراء کرد .

الف -  My Computer      ب-  کادر Run            ج-  Windows Explorer     د-  همه موارد

16-برای مخفی کردن فایل ها وپوشه هایی که دارای صفت مخفی هستندانتخاب جه گزینه ای مناسب است.

الف-  Show hidden files and folders      ب-  Do not Show hidden files and folders

ج-    Show common tasks in folders     د -    Use windows classic folders

17-در کادر محاوره   Display properties با کدام زبانه می توان محافظ برای مانیتور تعریف کرد .

الف-  Settings                ب-  Appearance       ج-  Desktop                    د-  Screen saver

18-کدام یک از گزینه های زیر از صفت های یک پرونده می باشد .

الف –Defaults               ب-  Common           ج- Read only                  د- هیچکدام

 19-برای فشرده سازی پرونده ها از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  ازمنوی File گزینه  Send to سپس  Compressed(Zipped)Folder

ب‌-             ازمنوی Editگزینه  Send to سپس   Compressed(Zipped)Folder

ج-     ازمنوی File گزینه(Zipped) Folder Compressed                           د-  هیچکدام

20-برای تنظیم ساعت وتاریخ سیستم از گزینه..........در پنجره Control panel استفاده می شود .

الف-  Power option       ب-  Printer and faxes       ج-   System            د-  Date and time


سوالات تشریحی

 

1-     انواع نرم افزار را نام ببرید و در مورد یکی توضیح مختصری بدهید ؟

2-     سیستم عامل را تعریف کنید و همچنین بنویسید سیستم عامل از مدام دسته نرم افزارهاست ؟

3-     File & Folder   را تعریف کنید؟

4-     کاربرد کادر Run را بنویسید؟

5-     تفاوت کمینه کردن یک پنجره و بستن یک پنجره را بنویسید؟

6-      درایوهای دیسک به چند دسته تقسیم می شوند ، نام ببرید؟

7-     تفاوت کارکرد گزینه های Save و Save As را بنویسید؟

8-     چگونه مشخصات عمومی یک رایانه ولیست مشخصات قظعات سخت افزاری درویندوزXPمشاهده می شوند؟

9-     گزینه Auto Arrange در Arrange Icon By  چه کاربردی دارد؟

10- واژه های انگلیسی زیر را به فارسی معنی کنید ؟

Setup  -   View   -   Title bar   -   Task bar  -   Resize  -   Icon   -   Capacity   Drag  -

 

 

 

سیستم عامل – استان زنجان

 

 

 

 

سیستم عامل – استان زنجان – طراح : فرشته جز قاسمی

1- با قرار دادن کامپیوتر به حالت ............ برنامه های در حال اجرا و وضعیت فعلی آنها از حافظه RAM بر روی دیسک سخت ذخیره می شود.

    الف)Turn Off                              ب)Restart                                  ج)Standby                                    د)Hibernate

2- کدامیک از گزینه های زیر درست می باشد؟

    الف) امکان بیشینه کردن کادر محاوره ای وجود دارد                         

    ب) حالت نمایش منوی start را نمی توان عوض کرد

    ج) کاوشگر ویندوز در هر لحظه می تواند تنها محتویات یک پوشه را نمایش دهد

    د) در ویندوز نمی توان ساختار درختی پوشه ها را مشاهده کرد

3- برای باز کردن پرونده های غیر اجرایی از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

    الف) Send To                             ب) Open With                        ج)Rename                                    د)Properties

4- در کدام مورد ازصفتهای مربوط به پرونده ها امکان تغییر آنها وجود ندارد؟

    الف) Hidden                                ب) Archive                                 ج) Read Only                             د) System

5- کدامیک از نام های زیر برای بام یک پرونده مجاز می باشد؟

    الف) Test/1                                 ب) Test:1                                    ج) Test1                                          د) “Test1”

6- انتخاب گزینه Open Each Folder In The Same Window سبب می شود تا محتویات پوشه ...............

    الف) در پنجره جدید نمایش داده شود                                                     ب) در همان پنجره قبلی نمایش داده شود

    ج) با دو بار کلیک کردن باز شود  د) با یک بار کلیک کردن باز شود

7- در کدام زبانهاز پنجره Folder Option می توان برنامه ی باز کننده ی پرونده را تعیین کرد؟

    الف) General                  ب) View                                        ج) File Type                                 د) Offline Files

8- با استفاده از کدام گزینه در پنجره Display Properties می توان محافظ صفحه نمایش را تغییر داد؟

    الف) Desktop                            ب) Screen Saver                  ج) Appearance                         د) Settings

9 وضوح تصویر به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

    الف) کارت گرافیکی                        ب) برد اصلی                                     ج) صفحه نمایش                                 د) الف و ج صحیح است

10- برای مشاهده مشخصات قطعات سخت افزاری سیستم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

    الف) General                             ب) Advance                               ج) Device Manager              د) Driver

11- برای ایجاد دنباله در اشاره گر ماوس از کادر Mouse Properties کدام گزینه انتخاب می شود؟

    الف)Double Click Speed                                                            ب)Display Pointer Trails    ج)Motion     د)Tourn On Click Lock

12- علامت در کنار نام چاپگر نشان دهنده ی چیست؟

    الف) نصب شدن چاپگر                   ب) اتصال چاپگر            ج)پیش فرض بودن چاپگر         د) به اشتراک گذاشته شدن چاپگر

13- برای انجام تنظیمات منبع تغذیه از کدام گزینه در پنجره control panel استفاده می شود؟

    الف) Add Hardware            ب)System                                  ج) Properties                           د) Power Options

14- از برنامه schedule task برای چه کاری استفاده می کنیم؟

    الف) پاکسازی دیسک     ب) یکپارچه سازی اطلاعات دیسک    ج) زمانبندی اجرای خودکار وظایف     د)همه موارد

15- نخستین صفحه ای که به محض ورود به محیط IE می بیبید چه نام دارد؟

    الف) Web Page                       ب) Home Page                      ج) Source                                       د) Hyperlink

16- لیست وب گاههای مورد علاقه در کدام پوشه قرار می گیرند؟

    الف) History                               ب) Feeds                                      ج) Source                                       د) Favories

17- رمز گذاری پرونده ها در کدام سیستم پرونده امکان پذیر است؟

    الف) FAT 16                                ب)FAT 32                                    ج) NTFS                                           د) امکان پذیر نمی باشد

18- از کدام دستور زیر برای تبدیل سیستم پرونده ها به یکدیگر استفاده می شود؟

    الف) Delete                                 ب) New Partition                ج) Copy                                            د) Convert


19- پرونده های اجرایی دارای پسوند ....... و ........ می باشند.(5/0 )

20- قرار دادن ؟/ بعد از نام دستور و فشار کلید Enter سبب .................. می شود.(5/0 )

21- اجرای دستور Del   ???.* سبب .......... می شود.(5/0 )


22- منظور از Log On و Administrator  در سیستم عامل ویندوز را بنویسید.(1 نمره)

23-منظور از سیستم پرونده و میانبر پرونده چیست؟(1نمره)

24- دو مورد از امکانات برنامه Disk Clean Up را بنویسید.(1نمره)

25- منظور از مشکل پراکندگی اطلاعات در سیستم رایانه ای چیست؟(1نمره)

26- منابع سیستم رایانه ای به چند دسته تقسیم می شود؛ با ذکر مثال نام ببرید.(1نمره)

27- دستوری بنویسید تا در پنجره اعلان لیست مشخصات پرونده ها وفهرستهای غیر پنهان را در مسیر جاری نمایش دهد.(5/0 )

28-اینترنت را تعریف کنیدو بنویسید منظور از ISP  چیست؟(2نمره)

29- پارتیشن چیست و هدف از پارتیشن بندی را بنویسید.(1نمره)

30- MBR   چیست؟(1نمره)

 

سیستم عامل شهرستان اقلید

 

1

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

1)        هر یک از بخش های مستقل بر روی دیسک سخت قطعه یا پارتیشن نامیده می شوند.

2)        خطای File copy errors هنگامی رخ میدهد که برنامه ی نصب با کمبود فضای دیسک سخت مواجه شود.

3)        برای ارتقاء سیستم پرونده ی یک درایو از فرمان Convert استفاده میشود.

4)        نمی توان پرونده ها و پوشه های رمزگذاری شده را بصورت رنگی نمایش داد.

2

انواع نرم افزارها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید:

3

نرم افزار Partition Magic چه کاربردی دارد؟

4

کاربرد برنامه Scheduled tasks را توضیح دهید:

5

با گذشت زمان به تدریج با نصب و حذف برنامه ها و پرونده ها اطلاعات روی دیسک سخت بصورت قطعاتی کوچک و پراکنده در می آیند. به این مشکل .................... گویند.

6

مهمترین وظیفه های سیستم عامل چیست؟

7

جهت قالب بندی دیسک نرم موجود در درایو A: چه دستوری لازم است؟

8

فرمان Dir *.txt  چه کاربردی دارد؟

9

برای ساختن فایل جدیدی با نام new.txt چه دستوری نیاز است؟

10

ISP چیست؟

11

در آدرس http://www.google.com پروتکل انتقال فرامتن و شبکه ی جهانی وب کدام است؟

12

جهت مدیریت وب گاه های مورد علاقه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Favorites           ب) History                ج) Properties                      د) Home page

13

مشاهده ی سوابق وب گاه های بازدید شده از طریق کدام گزینه امکان پذیر است؟

الف) Favorites           ب) History                ج) Properties                      د) Home page

14

برای بستن یک پنجره از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Alt + f4                 ب) ctrl + f4                   ج ) shift + f4                     د ) Alt + ctrl

15

برای مرتب سازی پنجره ها به صورت آبشاری از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف )horizantally         ب )vertically                  ج )cascade windows      د)show the desktop

16

کدام گزینه  فهرست فایلها و پوشه ها را به همراه مشخصات کاملتر نمایش می دهد ؟

الف) Thumbnails                        ب) Tiles                                      ج) List                               د) Details

17

در مشخصات یک درایو Capacity یعنی؟

الف) فضای استفاده شده                   ب) فضای آزاد باقی مانده                    ج) کل ظرفیت درایو                د) نوع سیستم فایل

18

کلید F2 در ویندوزبه چه منظور بکار می رود ؟

الف) Copy                               ب) Cut                                            ج) Rename                       د) Open

19

فرق بین Cut   و Copy  در چیست ؟

الف) Copy برای کپی کردن و Cut بری حذف کردن

ب) بعد از Copy از Paste  استفاده می کنیم ولی بعد از Cut  از Restore

ج) Copy برای کپی کردن و Cut  برای انتقال دادن

د) همه موارد

20

برای اینکه فایلها پس از حذف شدن کاملا حذف شده و در Recycle bin ذخیره نشوند ، از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Ctrl +Delete                 ب) Shift + Delete

ج) استفاده از Delete نوار ابزارد) فعال کردن Recycle bin

21

در برنامه search با کلیک برروی what size is it کدام موارد زیر را می توان در جستجو تحاظ نمود؟

الف) small(less than 100kB)ب) search system folders

ج) search subfoldersد) search hidden files and folders

22

برای پنهان شدن اتوماتیک نوار وظیفه کدام گزینه را از پنجره task bar and start menu program  باید علامت دار کنیم ؟

الف)lock the taskbar      ب)show quick launch      ج )auto hide the taskbar    د)show the clock

23

برای مرتب سازی آیکن ها بر اساس پسوند از منوی میانبر کدام مورد را انتخاب می کنیم ؟

الف )name                     ب )type   ج)data                            د )size

24

برای تغییر محافظ صفحه از کادر محاوره ای Display properties از کدام تب استفاده می شود ؟

الف (screen save                 ب (Appearance             ج (setting                        د )Desktop

25

برای قرار دادن یک تصویر در مرکز صفحه desktop  از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) stretch      ب )tile                           ج )center                          د)top

26

اغلب چاپگرها از درگاه ..... استفاده می کنند .

الف)LPT1                      ب)  COM1                    ج) LPT2                 د) COM2

27

جهت دنباله دار کردن  اشاره گر موس از طریق کدام گزینه از پنجره Mouse Properties قابل تنظیم است ؟

الف) Motion ب)Hide pointer while typing

ج) Display pointer trails د) Double click speed

28

در پنجره Date & Time Properties  از طریق سربرگ Time Zone کدام گزینه قابل تنظیم است ؟

الف) تنظیم ساعت و تاریخ                                                ب) انتخاب شهر محل اقامت   

ج) تنظیم ساعت از طریق سرویس دهنده های اینترنت               د) همه موارد 

29

حذف و نصب برنامه ها از کدام گزینه امکان پذیر است؟

الف) Add or Remove Programs            ب) System Properties

ج) Add Hardware                                   د) Device Manager

30

برای رفع پراکندگی فایلها و یکپارچه سازی فایلهای پراکنده ، کدامیک از برنامه های زیر مناسب می باشد؟

الف) Disk Cleanup               ب) Scan Disk        ج) Disk Defragmenter     د) ب و ج

31

برای حذف فایلهای غیر ضروری و آزاد کردن فضای هارد دیسک از کدام برنامه استفاده می شود؟

الف) Clipboard Viewer      ب) Disk Defragmenterج) Disk Cleanup      د) Scan Disk


سیستم عامل – شهرستان کوار – طراح : کوهنورد

1

کدام ترکیب کلیدی جهت فعال نمودن منوSTART به کار میرود؟

الف-CTRL+A   ب-CTRL+ESC     ج-ALT+TAB    د-ALT+F4

2

کدام گزینه جهت نظم دادن به پنجره های باز شده در محیط ویندوز نیست؟

الف-CASCADE    ب-VERTICAL   ج-HORIZONTAL     د-TILE\CENTER

3

کدام گزینه معادل SELECT ALL  از منو EDIT است؟

الف-CTRL+A   ب-CTRL+ESC     ج-ALT+TAB    د-ALT+F4

4

درتنظیمات کاوشگر (TOOLS/FOLDER OPTION)کدام گزینه  مر بوط به پروندهدهای محافظت شده سیستم عامل که جهت راه اندازی سیستم استفاده می شود می باشد ؟

الف-DISPLAY THE FULL  PATH IN THE ADDRESSBARب- HIDE EXTENSION FOR ICON FILE TYPES

ج-SHOW ENCRYPTED OR COMPRESSEDد-HIDE PROTECTED OPERATIN SYSTEM FILES

5

کدام گزینه برای نصب اجزای تکمیلی ویندوز به کار می رود ؟

الف-INSTALL WINDOWS XP                                                               ب- INSTALL OPTIONAL WINDOWS COMPONENTS

ج-PERFORM ADDITIONAL                                                                د-CHECK SYSTEM COMPABILITY

6

کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف-برای استفاده از پارتیشن اولیه باید آن را قالب بندی (FORMAT )کرد

ب-پارتیشن توسعه یافته زمانی به کار می رود که بخواهیم  بیش از چهار پارتیشن  به وجود آوریم.

ج-MBR اولین سکتور دیسک سخت نمی باشد.

د-اطلاعات پارتیشن بندی در MBR نگهداری می شود.

7

اگر بخواهید برنامه نصب شده روی سیستم  بصورت کامل  همراه با فایلهای نصب شده آن حذف شود از کدام روش استفاده می کنید؟

الف- UNISTALL  ب-ADD OR REMOVE PROGRAM   ج- SYSTEM RESTORE    د-الف وب

8

در صورتی که بخواهیم دستگاهی(سخت افزاری) را به صورت موقت غیر فعال کنیم ذر منویی که از راست کلیک روی آن دستگاه   در مدیر ابزار(DEVICE MANAGER)ظاهر می شود کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟

الف-UNINSTALL    ب- UPDATE DRIVER   ج- DISABLE   د-PROPERTIES

9

در کادر محاوره ای مشخصات درایو کدام مشخصه قابل مشاهده نیست؟

 

الف-نوع سیستم فایل   ب- فضای آزاد باقیمانده   ج- برچسب درایو   د-تعداد پوشه ها  و فایلها

10

برای انتخاب فایل و پوشه مجاور کدام گزینه به کار می رود؟

الف-SHIFT          ب-CTRL                ج- ALT        د-INSERT

11

فشردن کلیدهای CTRL+Xچه عملی انجام می دهد؟

الف- CUT  ب- Paste   ج-Delete  د-Undo

12

کدام گزینه در ناحیه Notification A rea   وجود دارد؟

الف-Auto hide The Taskbar  ب- Show the Taskbar   ج-Hide inactive Icon   د-الف و ج

13

کدام گزینه در تنظیمات موس دیده نمی شود؟

 الف-SHOW SHADOW UNDER MENUب- DOUBLE CLICK SPEED    ج-MOTION       د-DISPLAY POINTER TRAIL

14

برای مشاهده و تغییر خصو صیات استفاده از برق  به وسیله کامپیوتر در مرکز کنترل از ..... استفاده می شود.

  الف- Add new hardware  ب-Power option   ج-Add or remove program   د-display properties

 

سوالات تشریحی

15

..... یکی از مهمترین نرم افزارهای سیستمی است که به محض شروع به کار سیستم اجرا می شود.

16

پرونده ها دارای انواع مختلفی هستند و به دو دسته ........ و........ تقسیم می شوند.

17

امکانات برنامه disk clean up  را نام ببرید؟

18

عملکرد برنامه disk defragmenter را شرح دهید؟

19

هر یک از فرامین زیر در dos  شرح دهید؟

ا-del(erase)     2-copy   3-md(make directory)   4-dir  *.doc    /a:h    /w

20

4 مورد از قابلیتهای سیستم عاملها را بنویسید؟

21

اصطلاحات زیر را شرح دهید؟

1-LOG OFF 2-ADMINISTRATOR 3-DRIVE 4- PARTITION

5- FOLDER6-short cut(میانبر)  7-PIXEL 8-Hibernate

22

مفهوم آرگونومی را شرح دهیدو 4 مورد از مباحثی که در آرگونومی مورد توجه قرار می گیرد را بنویسید؟

23

سه تفاوت بین پنجره و کادر محاوره ای را بنویسید؟

24

سه روش نمایش (VIEW)برای نمایش محتویات پنجره کاوشگر را بنویسید؟

25

منظور از صفت پرونده( FILE ATTRIBUTE) چیست؟چگونه می توان صفت های پرونده را مشاهده کرد؟

26

مفهوم صف چا پ و  SPOOLINGچیست ؟

27

نحوه نصب مودم جدید را شرح دهید ؟

28

وظیفه سیستم فایل (system file) در سیستم عامل چیست؟ انواع آن را نام ببرید؟

 

سیستم عامل – شهرستان میمند

 

 

 

 

 

سیستم عامل1-استان فارس ناحیه 4

مفهوم Logon چیست؟

منظور از کاوشگر ویندوز جیست؟

در صورتیکه بخواهید پرونده های غیر اجرایی با برنامه پیش فرض ویندوز باز نشود چه می کنید؟

دو صفت پرونده را نام ببرید.

انتخاب گزینه Hide extensions  for  know  file types  موجب چه میشود؟

برای فشرده سازی یک پوشه چه مراحلی را طی می کنید؟

نرخ بازسازی چیست؟

برای حذف برنامه نصب شده چه می کنید؟

کاربرد گزینه Power Options  چیست؟

مشکل پراکندگی چیست؟ چگونه می توان آن را رفع نمود؟

برای زمانبندی اجرای خودکار وظایف از برنامه .................................... استفاده می شود.

"هسته" در سیستم عامل به چه معناست؟

در محیط اعلان دستور با چه دستوری می توان لیست پرونده ها را صفحه به صفحه نمایش داد؟

مفهوم دستورات زیر چیست؟ الف)  Tree /f

                                     Copy  *.txt   e:\ 

روشهای ارتباط با اینترنت را نام ببرید.

 ISP  چیست؟

مرورگر را تعریف نمایید.مثال بزنید.

پارتیشن توسعه یافته چه زمانی به کار می رود؟

دو مزیت استفاده از سیستم پرونده NTFS را بیان نمایید.

برای مشاهده پارتیشن های دیسک سخت چه مسیری را دنبال می کنید؟

برای تبدیل سیستم پرونده ها به یکدیگر از دستور ......................... استفاده می شود.